Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Main Image
 
 

Θεματικός Κατάλογος

empty
empty
 

Το έργο

empty
empty
arrow

Σύντομη Περιγραφή

arrow

Μεθοδολογία

arrow

Συντελεστές

 
 

Θίσβη / Καστόριον (Βυζαντινή περίοδος)

      Θίσβη / Καστόριον (Βυζαντινή περίοδος) (8/4/2011 v.1) Byzantine Thisvi (Kastorion) (8/4/2011 v.1)
line

Συγγραφή : Βoλτυράκη Ελευθερία (17/6/2011)

Για παραπομπή: Βoλτυράκη Ελευθερία, «Θίσβη / Καστόριον (Βυζαντινή περίοδος)», 2011,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία

URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=14495>

 

Βιβλιογραφία

 

Hild F., Koder J., Hellas und Thessalien, Vienna 1976, Tabula Imperii Byzantini 1

Dunn A., "The rise and fall of towns, ports, and silk-production in western Boeotia: the problem of Thisvi-Kastorion", Jeffreys, E. (ed.), Byzantine style, religion and civilization. In honour of Sir Steven Runciman, Cambridge 2006, 38-71

Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, Παπαχατζής, Ν. (επιμ., σχόλ.), Βοιωτικά και Φωκικά, Αθήνα 1981

Leake Μ., Travels in Northern Greece, II, London 1835

Dunn A., "Historical and archaeological indicators of economic change in Middle Byzantine Boeotia and their problems", Χριστοπούλου Α. (επιμ.), Επετηρίς της Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών ΙΙ, β, Αθήνα 1995, 755-774.

Ασημακοπούλου-Ατζακά Π., Σύνταγμα παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων της Ελλάδος. τόμ. 2: Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1987

Bintliff J.L., "Reconstructing the Byzantine Countryside: New Approaches from Landscape Archaeology", Belke, K., Hild, F., Koder, J., P. Soustal (eds.), Byzans als Raum. Zu Methoden und Inhalten der historischen Geographie des östlichen Mittelmeerraumes im Mittelalter, Wien 2000, Veröffentlichungen der Kommission für die TIB, Band 7, 37-63

Dodwell E., Classical and Topographical Tour through Greece, 1, London 1819

Dunn A., "The Collaboration survey of Thisve – Kastorion and its Natural Harbours (2004-2005)", Bulletin of British Byzantine Studies, 32, 2006, 33-39

Dunn A., "The survey of Thisve-Kastorion (the urban site: 2007)", Bulletin of British Byzantine Studies, 33, 2007, 35-39

Dunn A., "Thisve-Kastorion: town, territorium and loci of maritime traffic (report on fieldwork conducted in 2007)", Bulletin of British Byzantine Studies, 34, 2008, 33-40

Gregory T. E., "Intensive archaeological Survey and its place in Byzantine studies", Byzantine Studies/ Etudes Byzantines, 13, 1986, 155-175

Gregory T. E., "Archaeological explorations in the Thisbe basin", Fossey, J. M. (ed.), Boeotia Αntiqua II : papers on recent work on Boiotian archaeology and epigraphy, Amsterdam 1992, 17-34, πιν. 11-19

Gregory T. E., "Diporto: An Early Byzantine Maritime Settlement in the Gulf of Korinth", Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περ. Δ- τομ. ΙΒ΄, 1984, 287-304

Geographie d'Edrisi, Jaubert, A. P. (ed.), 1836-1840

Κοβάνη Ε.Θ., Μίχα-Λαμπράκη Α., Λουκάς Σ. Χ., Θίσβη, μια πόλη...μια ιστορία, Αθήνα 2000

Κοιλάκου Χ., "Η Βοιωτία κατά την Παλαιοχριστιανική περίοδο (4ος-7ος αι.). Μια πρώτη προσέγγιση", Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, πρακτικά επιστημονικής συνάντησης (Βόλος 27.2-2.3.2003), Βόλος 2006, 1105-1118

Κομίνης Α., "Λαξευτοί τάφοι εις το χωρίον Θίσβη της επαρχίας Θηβών", Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου, Αθήνα 1955, 212-217

Τσεβάς Γ., Ιστορία των Θηβών και της Βοιωτίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, Αθήναι (ανατ. Θήβα 2006) 1928

Tarbell F. B., Rolfe J. C., "Discoveries at Thisbe in 1889, I. Report on Excavations, II. Inscriptions from Thisbe", American Journal of Archaeology, 6, 1890, 112-120

Avramea A., Petridis P., "Delphes, Castorion, Castri: l’histoire d’une evolution urbaine ou d’une confusion linguistique?", Bulletin de Correspondance Héllenique, 127, 2003, 301-310

Lock P., "The Frankish towers of Central Greece", The Annual of the British School at Athens, 81, 1986, 101-123

Ντόουσον Μ.-Δ., "Θίσβη", Σίδερης, Αθ. (επιμ.), Βοιωτία Ιστορία και Πολιτισμός, Αθήνα 2010, 109-112

Παππαδάκις Ν. Γ., "Εκ Βοιωτίας, 1. Τρία Δάνεια Βοιωτικών Πόλεων", Αρχαιολογικόν Δελτίον, 8, 1923, 182

 
 
 

Κεφάλαια

empty
empty

Δελτίο λήμματος

 

Φωτοθήκη

empty
empty
 
 
empty
emptyemptyempty
empty press image to open photo library empty
empty
empty
 Άνοιγμα Φωτοθήκης 
 
 

Βοηθήματα Λήμματος

empty
empty
 
 
  KTP   ESPA   MNEC   INFOSOC   EU